ADRES FORMY DZIAŁANIA ZAKRES PROBLEMOWY >>KSIĘGARNIA<<

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wycena nieruchomości leśnych

Andrzej Nowak
Wycena nieruchomości leśnych   więcej...

Opłaty adiacenckie ( procedura ustalania i wycena nieruchomości)

Ryszard Cymerman, Cezary Kowalczyk, Tomasz Telega
Opłaty adiacenckie   więcej...

Prognozy skutków finansowych mpzp

Tomasz Bajerowski, Ryszard Cymerman, Hubert Kryszk
Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   więcej...   

WYCENA


Zespół redakcyjny:
 • dr hab. Tomasz Bajerowski prof.UWM,
 • prof. dr hab. Ryszard Cymerman,
 • dr hab. Andrzej Nowak prof. UWM,
 • dr inż. Radosław Cellmer (redaktor naczelny).

  Zespół kolportażu:
 • Lucyna Cymerman

  tel. (0-89) 534-07-95
  Adres redakcji:
  "EDUCATERRA Spółka z o.o.
  11-041 Olsztyn,
  ul. Plac Konsulatu Polskiego 1/122

  tel./fax (89) 534-07-95.

  Czasopisma wysyłamy za zaliczeniem pocztowym lub przesyłką pocztową po uiszczeniu należności za prenumeratę. Cena jednego egzemplarza kwartalnika WYCENA w 2010 r. wynosi 20 zł. Koszt prenumeraty 4 numerów 2010 r. łącznie z kosztami przesyłki wynosi 72 zł +VAT.
  KONTO: Bank PEKAO S.A. Olsztyn nr
  78124015901111000014523917

   

   

  - ZASADY RECENZJI - pdf

  - FORMULARZ RECENZJI - pdf

  - PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED "GHOSTWRITING" I "GUEST AUTORSHIP" -pdf

  - OŚWIADCZENIE AUTORÓW - pdf

   

  Lista recenzentów
  WYCENA. WARTOŚĆ - OBRÓT - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI


  Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajerowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Dr inż. Radosław Cellmer, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Prof. dr. hab. inż. Ryszard Cymerman, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Dr hab. inż. Sebastian Kokot, prof US, Uniwersytet Szczeciński
  Dr inż. Andrzej Muczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Dr hab. inż. Andrzej Nowak, prof UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  Dr inż. Zbigniew Sujkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Prof. dr. hab. inż. Konrad Turkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

   
  wycena nr 1 (75) 2007r. - cena 15,00zł

  Spis treści  wycena nr 4 (74) 2006r. - cena 15,00zł

  Spis treści

  Ryszard Cymerman, Tomasz Telega - Zasady wyceny na potrzeby opłat od nieruchomości
  Zygmunt Bojar - Renta planistyczna na złożach kopalin stanowiących części składowe nieruchomości gruntowych
  Dariusz Konieczny — Charakterystyka cech przestrzennych opisujących stan nieruchomości obciążonych infrastrukturą tranzytową — część 2
  Andrzej Muczyński - Przekształcenia form zarządzania gminnymi zasobami lokalowymi
  Iwona Cieślak - Sporządzenie mapy wartości przestrzenni na przykładzie Olsztyna
  Zbigniew Sujkowski - Informacja w teorii organizacji i zarządzania
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 21)

  wycena nr 3 (74) 2006r. - cena 15,00zł

  Spis treści

  Ryszard Cymerman, Lech Kotlewski, Zdzisław Tomaszewski - Rzeczoznawcy majątkowi w postępowaniu sądowym i administracyjnym
  Andrzej Nowak - Ocena podobieństwa nieruchomości rolnych w procedurze ich szacowania podejściem porównawczym
  Zbigniew Sujkowski - Informacje o cechach nieruchomości zawarte w materiałach geodezyjna - kartograficznych, wykorzystywane przez zarządców nieruchomości
  Dariusz Konieczny - Oddziaływanie tranzytowych sieci uzbrojenia terenu na przestrzeń nieruchomości - część l
  Katarzyna Kocur-Bera - Procedury negocjacyjne w pozyskiwaniu gruntów na cele publiczne
  Mirosław Bełej, Agnieszka Szczech - Analiza wpływu procesów termomodemizacyjnych na wartość lokali w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych
  Listy od czytelników - Trwałe związanie z gruntem
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Informacja o konferencji TNN
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 20)

  wycena nr 2 (73) 2006r. - cena 15,00zł

  Spis treści

  Tomasz Telega — Pojęcie nieruchomości podobnych, określanie stanu nieruchomości— zasady i praktyka (referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
  Zygmunt Bojar. Zbigniew Białek. Marek Ślusarczyk - Próbka reprezentatywna, czy grupa nieruchomości podobnych. Metoda korygowania ceny średniej a metoda porównywania parami
  (referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
  Andrzej Hopfer Rynkowe cechy nieruchomości (referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym przez PSRWN Oddział w Gdańsku w dniu 27 maja 2006 r. w Sopocie)
  Mirosław Bełej - Analiza wrażliwości jako podstawa oceny ryzyka iv procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości
  Zbigniew Sujkowski - Zarządzanie nieruchomością instytucjonalną
  Anna Banaszek, Sebastian Banaszek — Timeshare jako alternatywny sposób pozyskiwania dochodu z nieruchomości rekreacyjnych
  Nowości Wydawnicze - Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz, 19)
  Informacja o konferencji PFSRM


  wycena nr 1 (72) 2006r. - cena 15,00zł

  Spis treści

  Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego
  Andrzej Nowak — Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym
  Radosław Cellmer, Jan Kuryj –Charakterystyka wybranych rozwiązań w zakresie monitorowania rynku nieruchomości
  Agnieszka Zwirowicz — Zapotrzebowanie na niektóre dane ewidencyjne w gospodarce przestrzennej
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodastwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 18)
  Nowości na rynku wydawniczym

  Nr 4 (71) 2005r. - Cena 10,00zł

  Spis treści

  Tomasz Ciodyk - Wycena nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Problematyka współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z rzeczoznawcami majątkowymi
  Andrzej Muczyński — Zarządzanie stanem technicznym nieruchomości - wybrane zagadnienia
  Arleta Grzesik - System katastralny w orzecznictwie
  Jan Sachryń, Przemysław Samełko — Numeryczna mapa zasadnicza jako źródło informacji o nieruchomościach
  Anna Pruss — Pierwsza wycena polskich rzeczoznawców w Chinach
  Iwona Cieślak — Wycena przyrodniczych elementów przestrzeni miasta
  Elżbieta Golabeska - Modele regresyjne zmienności cen mieszkań na rynku wtórnym iv Białymstoku
  XIV Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości
  Podziały nieruchomości — komentarz
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 17)

  wycena nr 3 (70) 2005r. - cena 10,00zł

  Spis treści

  J. Dąbek — Wybrane problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego na tle znowelizowanych przepisów prawnych
  A. Nowak, K. Rząsa - Prawa do rekompensaty za mienie zabużańskie — nowe uregulowania prawne
  M. Dudzińska — Metoda punktowa szacunku gruntów rolnych w pracach scaleniowych
  E. Sawilow — Metoda korygowania ceny średniej — nowe ujęcie
  K. Kocur-Bera - Specyficzne uwarunkowania czy rozpowszechniające się zjawisko? Analiza czynszów dzierżawnych nieruchomości rolnych na wybranym przykładzie 34
  C. Kowalczyk - Zmiany cen nieruchomości rolnych w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2004
  Informacje w wycenie nieruchomości - nowa pozycja na rynku wydawniczym
  Prawo w nieruchomościach. Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 16)


  wycena nr 2 (69) 2005r. - cena 10,00zł

  Spis treści

  Ryszard Cymerman - Czy i jak gmina może poznać skutki finansowe uchwalanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? l
  Józef Hozer Sebastian Kokot - Glos w dyskusji na temat standardu wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym
  Andrzej Nowak - Ogólne zasady szacowania nieruchomości przeznaczonych na cele leśne
  Andrzej Muczyński - Zasady wynajmowania lokali użytkowych z zasobu miasta Olsztyna
  Krystyna Cymerman — Praktyki zawodowe kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
  Mirosław Belej, Magdalena Pacuszka, Paweł Witkowski - Ocena efektywności inwestowania na przykładzie wybranych scenariuszy rozwoju nieruchomości rolnej
  Katarzyna Kocur-Bera - Nabywanie nieruchomości pod drogi krajowe - studium przypadku
  Mariusz Dacko, Rafał Rójek - Analiza lokalnego rynku nieruchomości a ustalanie współczynnika kapitalizacji
  Prawo w nieruchomościach
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego


  wycena nr 1 (68) 2005r. - cena 10,00zł

  Spis treści

  T. Bajerowski, A, Biłozor - Podstawy teoretyczne sporządzania prognoz finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ? ciąg dalszy
  M. Hejbudzki, R. Cymerman - Zachowek - istota i problemy wyceny na przykładzie wybranej sytuacji
  R. Wiśniewski - Sposoby określania wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego
  R. Cymerman, L. Kotlewski - Opłaty planistyczne (IVb)
  J. Dąbek - Inwestycje liniowe- a prawa do nieruchomości
  R. Cellmer - Analiza rynku na potrzeby wyceny podejściem porównawczym
  Prawo w nieruchomościach
  Przygotowanie do egzaminu państwowego


  wycena nr 4 (67) 2004r. - cena 17,00zł

  Spis treści

  T. Bajerowski - Podstawy teoretyczne sporządzania prognoz finansowych skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wstęp
  R. Cymerman, C. Kowalczyk, L. Kotlewski - Opłaty adiacenckie (IVa)

  J. Jasiński - Tryb przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego

  Z. Sujkowski - Pojęcie i definicja zarządzania nieruchomościami

  K. Kocur-Bera - Wybrane zagadnienia gospodarowania nieruchomościami rolnymi w świetle najważniejszych zmian przepisów prawa po 2001

  J. Dąbek — Problematyka zaokrąglania oszacowanej wartości nieruchomości

  J. Zyga - Błąd, dokładność i precyzja w szacowaniu nieruchomości metodą porównywania parami

  Przegląd orzecznictwa i uchwal poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości

  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami

  Przygotowanie do egzaminu państwowego (.cz. 13)


  wycena nr 3 (66) 2004r. - cena 17,00zł

  Spis treści
  J. Dąbek - Podstawy ustalania szerokości pasa eksploatacyjnego sieci infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej
  J. Jasiński – Ewidencja podatkowa nieruchomości jako źródło danych o nieruchomościach
  M. Bełej – Ewolucja, rewolucja i co dalej? – czyli alternatywne kierunki rozwoju podejścia porównawczego porównawczego szacowaniu nieruchomości
  L. Kotlewski – podatek od spadków i darowizn (Iii)
  J. Dąbek — Ocena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metoda porównywania parami
  J. Kuper, M. Dacko - Charakterystyka rynku usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na przykładzie Olsztyna
  Przegląd orzecznictwa i uchwał poruszających kwestie występujące w procesie szacowania nieruchomości
  Przegląd ustawodawstwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz. 12)
  delegatów walny zjazd delegatów Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


  wycena nr 2 (65) 2004r. - cena 17,00zł

  Spis treści
  Z. Bojar - Rola rzeczoznawców majątkowych w realizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
  M. Hejbudzki - Służebności w gospodarce nieruchomościami
  Z. Małecki - Wybrane zagadnieniu gospodarki nieruchomościami na tle zmian przepisów prawa
  L Kotlewski - Opłaty od czynności cywilnoprawnych (IIIa)
  J. Kuryj, K. Mijalska, A. Zwiejska - Udział cudzoziemców w kreowaniu rynku nieruchomości w Polsce
  M. Ślusarczyk - Metoda korygowania ceny średniej to metoda korygowania ceny minimalnej
  M Prystupa - Metoda korygowania ceny średniej - wyjaśnienia
  Pytania prawne i uchwały Sądu Najwyższego dotyczące gospodarki nieruchomościami Przegląd ustawodastwa związanego z gospodarką nieruchomościami
  Przygotowanie do egzaminu państwowego (cz 11)


 •    

  ADRES


  EDUCATERRA Spółka z o.o.
  11-041 Olsztyn,
  ul. Plac Konsulatu Polskiego 1/122
  tel./fax (89) 534-07-95

  sklep@educaterra.pl


  WYCENA
  najnowszy numer


  Najnowsza WYCENA

  WYCENA - WARTOŚĆ - OBRÓT - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI.
  Kwartalnik rzeczoznawców majątkowych i zarządzających nieruchomościami więcej...

  Twój koszyk

  Licznik

  Książki wysyłamy za zaliczeniem pocztowym, nie przyjmujemy przedpłat na nasze konto

  Zespół EDUCATERRA 

   

  Projekt i wykonanie
  Hubert Kryszk
  Wszelkie prawa zastrzeżone