Wycena nieruchomości i doradztwo na rynku nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie wyceny nieruchomości wykonując operaty szacunkowe dla różnych celów, w szczególności:

 • Wyceny nieruchomości na potrzeby obrotu (transferu praw do nieruchomości) – sprzedaży, zamiany, darowizny, wniesienia aportem do spółki, oddania w użytkowanie wieczyste, oddania w trwały zarząd, oddania w dzierżawę z opcją wykupu, ustanowienia leasingu, etc.;
 • Wyceny nieruchomości na potrzeby ustalania podatków i opłat publiczno-prawnych – opłaty planistycznej, opłat adiacenckich, podatku od nieruchomości od budowli będących w posiadaniu przedsiębiorcy, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, etc,;
 • Wyceny nieruchomości na potrzeby ustalania odszkodowań z tytułu: wywłaszczenia nieruchomości, uchwalenia/zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska, ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;
 • Wyceny nieruchomości na potrzeby finansowania przedsięwzięć rozwojowych i udzielania kredytów, ubezpieczenia nieruchomości;
 • Wyceny nieruchomości na potrzeb doradztwa inwestycyjnego, podejmowania innych decyzji dotyczących nieruchomości.

Sporządzamy również opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

EducaterraWydawnictwo naukowe, Wycena nieruchomości, Usługi geodezyjne, Praktyki zawodowe